REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti Rubicone Caesar s.r.o., IČO: 08119864, se sídlem Poštovní 1165, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78392.

1. Základní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je vypracován obchodní společnosti Rubicone Caesar s.r.o., IČO: 08119864, se sídlem Poštovní 1165, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78392 (dále jako „dodavatel“), který provozuje na svých internetových stránkách www.rubicone-caesar.cz, www.rubiconecaesar.cz, www.rubiconecaesar.com a www.rubicone-caesar.com internetový obchod (dále jako „e-shop“) a za tímto účelem vydal všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“), které jsou dostupné na internetových stránkách www.rubicone-caesar.com, a které odkazují v čl. 7.6 VOP na tento reklamační řád, který upravuje práva a povinnosti dodavatele a kupujícího vyplývající z vadného plnění u zboží a z uplatnění nároků ze záruky (dále jako reklamační řád“).

1.2. Reklamační řád je vypracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jako „ZOS“). Obsahuje-li v téže věci reklamační řád odchylné ujednání než všeobecné obchodní podmínky, použije se úprava obsažená v reklamačním řádu. Dodavatel prohlašuje, že některé otázky práv z vadného plnění jsou upraveny též ve všeobecných obchodních podmínkách.

1.3. Reklamační řád se týká výhradně vztahů mezi dodavatelem a kupujícím.

1.4. Dodavatel prohlašuje, že reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek. Reklamační řád je vyhotoven v českém jazyce.

1.5. Dodavatel prohlašuje, že reklamační řád se vztahuje na sortiment firmy Rubicone Caesar s.r.o.. Dodavatel dále prohlašuje, že reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo u kterého se jedná o rozpor s kupní smlouvou. Dodavatel dále prohlašuje, že odpovídá za všechny výrobní skryté vady, které má zboží při převzetí kupujícím, a které se vyskytnou během záruční doby.

1.6. Dodavatel prohlašuje, že záruka se nevztahuje na kompletnost dodávky, ale pouze na žboží, které bylo dle daňového dokladu zpoplatněno, poškození či nadměrné opotřebení zboží způsobené neodbornou manipulací

1.7. Dodavatel prohlašuje, že neodpovídá za vady v těchto případech:

1.7.1. jde-li o vadu, která vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, popř. vyplývá-li opotřebení z povahy zboží

1.7.2. jde-li o vadu, která byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem kupujícího, mechanickým poškozením, popř. nesprávnou údržbou

1.7.3. jde-li o vadu, která vznikla v důsledku vnější události, na kterou neměl dodavatel žádný vliv

1.7.4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání, popř. jde-li o opotřebení, které mělo zboží při jeho převzetím kupujícím

1.7.5. jde-li o vadu, která byla v době převzetí zboží a pro takovou vadu byla mezi stranami sjednána sleva z ceny

2. Uplatnění reklamace, lhůta k uplatnění reklamace

2.1. Reklamaci uplatňuje kupující u dodavatele, a to na emailové adrese: info@rubicone.cz, popř. zasláním reklamačního formuláře, který je dostupný na webové stránce www.rubicone-caesar.com. Reklamace bude vyřízena kvalifikovaným pracovníkem dodavatele.

2.2. Kupující je povinen při uplatnění reklamace doložit datum koupě zboží prostřednictvím prodejního dokladu či jiným hodnověrným způsobem zachycujícím prodej a koupi zboží (faktura, dodací list apod.). Prodejní doklad je kupující povinen předložit v originálu anebo v kopii.

2.3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace popsat všechny oznamované vady a uvést, jak se projevují. V opačném případě dodavatel nemůže přistoupit k odstraňování vad a takové oznámení nebude považováno za řádné uplatnění reklamace. Kupující není oprávněn reklamovat zboží pro vadu, pro kterou zboží již bylo reklamováno v minulosti a pro kterou byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

2.4. Kupující je povinen uplatit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Pokud je předmětem prodeje/koupě zboží použité, lze lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců od převzetí zboží. Toto zkrácení musí být řádně vyznačeno na prodejním dokladu či jiným hodnověrným způsobem. Byla-li vada zboží odstraněna dodáním nového zboží nebo výměnou součásti, nezačíná lhůta k uplatnění práv z vadného plnění běžet po převzetí věci kupujícím znovu.

2.5. Po uplynutí lhůty k uplatnění práv z vadného plnění dle čl. 3.4 reklamačního řádu může kupující svá práva uplatnit jedině tehdy, dohodnou-li se smluvní strany na zvláštní záruce v daném případě.

2.6. Kupující je povinen uplatnit svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Dodavatel prohlašuje, že neodpovídá za zvětšení poškození u zboží, které má vadu, o které kupující ví, a přesto jej užívá. Je-li uplatnění reklamace kupujícím oprávněné, neběží po dobu reklamačního řízení lhůta pro uplatnění práv.

3. Vyřízení reklamace

3.1. Dodavatel se zavazuje, že rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace a vyrozumí o výsledku a způsobu řešení reklamace kupujícího na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávání zboží přes e-shop dodavatele nebo s prodávajícím na prodejně.

3.2. Dodavatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodnou jinak. Tato lhůta nezačne běžet, dokud kupující neposkytne dodavateli veškerou součinnost potřebnou pro přezkoumání reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží není dodavateli předáno současně s oznámením vady, začne lhůta pro vyřízení reklamace běžet až od okamžiku, kdy bude dodavateli reklamované zboží doručeno. Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy dodavatel vyrozumí kupujícího o tom, jak byla reklamace vyřízena.

3.3. Nárok na uplatnění reklamace zaniká, došlo-li k poškození zboží při přepravě.

3.4. Kupující je povinen si reklamované zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Nepřevezme-li si kupující reklamované zboží ve lhůtě dle předchozí věty, je dodavatel oprávněn si účtovat přiměřené skladné, popř. je oprávněn reklamované zboží prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí dodavatel kupujícího upozornit.

3.5. Je-li kupujícím reklamovaná vada podstatná, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny, na odstranění vady opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží, anebo má právo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen volbu způsobu vyřízení reklamace u podstatné vady sdělit dodavateli bez zbytečného odkladu. V opačném případě má práva, jako by šlo o vadu nepodstatnou dle čl. 3.6. reklamačního řádu.

3.6. Je-li kupujícím reklamovaná vada nepodstatná, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno oprávnění dodavatele na výměnu zboží, pokud ještě nebylo použito, nezpůsobí-li tento postup pro kupujícího nepřiměřené obtíže. Kupující je povinen volbu způsobu vyřízení reklamace sdělit dodavateli bez zbytečného odkladu.

3.7. Právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny či odstoupení od smlouvy, má kupující bez ohledu na charakter vady (podstatná x nepodstatná), pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, popř. pro větší počet vad.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Jakost při převzetí je upravena ve VOP, konkrétně v čl. 7 VOP. Kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním všeobecných obchodních podmínek dodavatele při objednávání zboží.

4.2. Poskytl-li dodavatel kupujícímu nad rámec svých povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud ze záručního listu, popř. smlouvy nevyplývá něco jiného.

4.3. Je-li reklamace uznána dodavatelem za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Není-li reklamace uznána dodavatelem za oprávněnou, má kupující právo obrátit se na příslušný soud.

4.4. Tento reklamační řád je platný od 1. 11. 2019. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí na příslušný smluvní vztah reklamační řád platný a účinný v době uzavření smlouvy.

Rubicone Caesar s.r.o.